تبلیغات

ابزار هدایت به بالای صفحه

♥*•♫.•*♥♥*•♫ONE DIRECTION NEWS•*♥♥*•♫.•*♥ - *♥♥*•♫.•*♥♥*پُســـت ویـ ـژهـ*♥♥*•♫.•*♥♥*

*♥♥*•♫.•*♥♥*پُســـت ویـ ـژهـ*♥♥*•♫.•*♥♥*

چهارشنبه 26 خرداد 1395 03:57 ب.ظ

نویسنده: $...đãřķ qůêëņ...$
سَـــلــآم بــ ــهِـ تَمـــــــام دوســ ــتـآی گُلَــم

اُمــ ــیدوارَمــ اَز ایــن ســآیتـــ لِذّتـــ بِبَــرید

دَر ایــ ــن ســآیتــ اَز خوآنَنــدِه هـ ـآیی کـ ـهـ مــ ــوردِعَلــآقِــهـ ی تـینِیجِــر ها هَســـت آپــ مـ ـی کُنــیـم

مِثـ  ـلِ وانـــدایرِکشِنــکِیــتی پِریــ ــسِــلــنـآ گـ ـومِزمییـــلــ ــی ســ ــآیرُسـتِیــ ــلور سُویـ ـفتــ
آوریــ ــل لـ ـآویــنگــ وَ...

خُــب بِریـ ـم سُراغــ قَوانــیـ ـن

کُپـ ـی مَمــ ــنوع

بـ ـآ لَبخَنــد وآرِد بِشـ ـید

ورود جِنـســ مُذَکَـ ـر آزاد اَســ ــت

تَبــآدُل لیــ ــنک؟!حَتمــ ــا

نَظَـــ ـــر حَتمــآ بِدیـــد

دَرخــ ــواستــی قَبولـــ می کَنَــ  ــم
 
اینَـ ـم دُکمِــهـ هـآ♪┏(・o・)┛♪┗ ( ・o・) ┓♪


ایـ ـنَم بیــوگِرآفـی هآخُـــبـــ حــ ــآلــآ آپــ ــ بَــعدیـــ اَز کـــی بــ ــآشــهـ؟!؟لُطـــفا بِگـ ـید

لِذَتــــــ ــ بِبَــریــ ــدکامنت ها: •♫خُــ ــوش اُمَـــدی•♫
آخرین ویرایش: شنبه 19 تیر 1395 11:20 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30