تبلیغات

ابزار هدایت به بالای صفحه

♥*•♫.•*♥♥*•♫ONE DIRECTION NEWS•*♥♥*•♫.•*♥ - ❁حَقــ ـــآیِقــی کِـهـ دَر مـ ـوردِ نــ ـــآیل نِمی دونـیــ ــد❁

❁حَقــ ـــآیِقــی کِـهـ دَر مـ ـوردِ نــ ـــآیل نِمی دونـیــ ــد❁

چهارشنبه 26 خرداد 1395 07:16 ب.ظ

نویسنده: $...đãřķ qůêëņ...$
سَلـــ ـــآم بَرابَـــچ
یِــ ــه آپــ عـــآلــ ــی آوردَمــ
ایـ ـن آپــ دَر مــ ـــورد نــآیل هـ ـورآن عضـ ـو فـ ـوق بــآحـــآل گُروه وانــ دی(وآن دایــرِکشِن) اَسـ ـت
مُطمَئِنَم خِیـ ـلی چیــزهــآ دَر مــ ــورِدِش نِمـی دونیـد!مَگــهـ ایــنکــهـ دایرِکشِنــِر واقِعـــی باشـــی:)مـــآنَنـ ـد بَندِه
خُـــ ـــب بِریــم سُـ ـراغـــ اَصـــل مَطلَـ ـب
بَـــرایِــ خوندِنِــ ــ ایـ ـن حَقـ ـایق بــ ــه اِدامِهـ ی مَطـــ ـــلَبــ بِریـ ـد

1ایـ ـن نــآیل رو اَعصَّـبـ ــآنی مـی کُنـهـ کِــهـ چِــ ــطــور زِیـن مـــی تُونِـهـ اِنقَدر خـ ـوب بِهـ نَظَــر بِرسِــ ــهـ بِدونِ اینکـ ـهـ حَتــی بَـ ـراش سَعــی کُنِــهـ!!!

2نــ ــایـل مـیگِهـ مَـ ـن سَعـی مـ ـی کُنَــم تــآ جــآیـ ـی کِــهـ می تُونَـ ـم وَقتَـ ـم رو بــآ طَرَفـدارآمــ بِگذَرونَــم!

3نــآیل گُفتـ ـهـ بــود اَگـ ـهـ مـی تونِسـتــ یِـهـ کـ ـآری اَنجــآم بِدِهـ بِــدونــ ایــنکِهـ کَسـی نِگــ ــآهِش بُکُنــهـ ایـ ـن بُــود کِــهـ دور مِیــ ــدآن تـ ـآیمز لُخـ ـت مــی دَویــد:))!

4لیــآم گُفتــهـ کِهـ بـ ـآسَن نــآیل مِثــ ــل یـ ـهـ بُمبِــ ســ ــآعَتـی میمُونــهـ!!!

5نــــآیل بَعد اَز رَفتَـ ـن بــهـ X FACTOR حـ ـتی اِمتـ ـحــآن هــآی مَدرسَش رو هَـ ـم تَمــومــ نَکَـ ـرد:)))

6یِـ ـکی یــهـ بــآر بِـهـ نــآیل گُفتِــهـ لَبخَنـ ـدِش بُزُرگــتَر میشـ ـه وَقتــی گــیتآر مـ ـی زَنِهـ=)

7نــ ــآیل یــهـ بـ ـآر رَفتــهـ بـود لُـس آنجِلِـ ـس تــآ یــهـ تَتو رویِــ بــآسَنِـ ـش بِزَنــهـ:0!!

8نــ ـآیل میگــهـ مَن آهَــنگـــ خوندَنــ تــوی اِستودیـ ـو رو بِـه حُضـ ـور دآخِــل بَرنـ ـامِهـ هـ ـآ تَرجیــ ــح میـدهـ!

9نـــآیل گُفــتـ ـهـ اَگــهـ دوسـ ـت دُختَرَمــ دآیرِکــشِنِر بود هَـ ـر روز آهَنگــآمونــ رو بَـ ـرآش مــی خوندَمــ!

10نــآیل قـ ـول دآدهـ اِسمِــ پِسَـ ـرِش رو لیــآم بِزآرهــ^__^

11نـــآیل یــهـ بـ ـآر یــآدِشــ رَفـ ـتِهـ سِــ ــهـ مـــآه مِســوآک بِزَنــهـO_o!!!

12نـــآیل اَز ســـوزِنـــ خـ ـوشـِــش نِمیــآد:|

13نــآیل گُفتـ ـهـ بِدونـــ طَرَفـ ـدآرآمــون دلــیلی بَرآی وُجــود وآن دی نیســت^_^

14نـــآیل اَز تـ ـوی قیـآفَش فِقَــط چِشمـ ـآش رو دوســت دارِهـ:(!

15نــآیل قَبـلــا یــهـ دوسـ ـت خیــ ــالی بـهـ نــآم مآیــکِل دآشـ ـتـهـ0_0!!!

16بـ ـآبـ ـآی نـــآیل میـ ـگهـ نــآیل بِهتَریــن کــآپ کِیکــ هــآ رو دُرُسـ ـت میکُنِــهـ^3^

17نــآیل بـ ـهـ عِشــق دَر نِگــآه اَوَل اِعتِــقـآد دآرهـ^_^

18نــآیل هیـ ـچوَقـتــ بِدون گیتــآرِش مُسـ ـآفِرَت نِمـ ـی رِهـ:)!!!

19نـــآیل مــیگهـ بِخوابـــ تــآ وَقـ ـتی گُشنَــت بِشـ ـهـ...بُخـــور تــآ وَقتـ ـی خـ ـوابِتـــ بِبَـ ـرهـ0_0!!!

20نــآیل خـ ـوشِش نِمیـ ـآد دُختَرآ بِــهـ خودِشـ ـون بِگَــن چـ ـآق وَ زِشـ ـت:)

21نــآیل اَز طَرَفـ ـدآرهـ ـآی مُنحَرِفــ مـ ـی تَرسِــهـ!!!

22اَولیـ ـن حیوون هــآی خونِگیــش دو تــآ مآهی قِرمِز بــهـ اِسم تــآم وَ جِری بودَن کـ ـهـ بَرادَرِش گِرِگ بـ ـآ غَذای زیـ ـآد کُشتِــشون!!!

23نــآیل فِکــر مـ ـی کُنــهـ دُختَرهــآی مو فِر جَــذاب تَرَند!!!اَهههههههـ فــآک-___-مَن مـوهآم صـ ـآفِه!

24نـــآیل دوســـت دآرهـ اَوَلــین بَچَـ ـش دُختَــر بــآشهـ!:)

25نـــآیل هَنـ ـور دَبیِــرِستـــآن رو تَمـ ـوم نَکَردِهـ!!!اُوه شِـــت0_0

26نــــآیل اَز سیزدَهـ ســآلِگـ ـی شُروع بـ ـهـ رَنــگ کَردَن موهــآش کَردهـ!!!

27نـــآیل اَصلــا اَز مَـ ـوآد خــوشِش نِمیــیآد!

28نــآیل میگــهـ فَن هــا(طَرَفدارهــآ)هَمیشــهـ بِهِم میــگَن مَن زیبـ ـآم!اَمــآ هیچکـ ـی نِمیتــونِهـ بهـ اَندازِهـ ی اونـ ـهآ زیبـ ـآ بــآشـهـ^3^

29نـــآیل اَز دُختَرهــآی خِجـ ـآلَتی خوشِـش میـــآد!

30گِرِگ دآدآش بُزُرگــ نــآیل اِسمــ اُن رو اِنتــخآب کَـ ـردهـ!کامنت ها: ❁❁❁بـ ـوســ❁❁❁
آخرین ویرایش: چهارشنبه 26 خرداد 1395 08:51 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30